Selecteer een pagina

Hieronder vindt u een overzicht (per jaar) van de verschillende projecten die LOK heeft uitgevoerd.

 

 

2016

 

1. Voor onderzoeksbureau Panteia uit Zoetermeer heeft LOK de onderzoeksopzet (steekproefplan, -omvang en -trekking en vragenlijstconstructie) en statistische analyses (via SPSS, opschoning en herweging) verzorgd van een onderzoek (in opdracht van Colland Arbeidsmarkt) naar de werkgelegenheid in verschillende agrarische en groene sectoren. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van Colland Arbeidsmarkt (www.Collandarbeidsmarkt.nl).

2. Daarnaast heeft LOK wederom voor onderzoeksbureau Panteia de onderzoeksopzet en statistische analyses verzorgd van drie surveyonderzoeken om de representativiteit van de werkgeversverenigingen in de sectoren bedrijfsverzorging, dierhouderij en de groothandel in bloemen en planten vast te stellen. Dit in verband met het verkrijgen van een Algemeen Verbinden Verklaring (AVV) van de cao. Samen met Panteia heeft LOK de rapportages verzorgd.

3. In 2016 is voor de Dienst Publieke Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken door LOK training verzorgd onder communicatiemedewerkers van de verschillende ministeries over onderzoek doen over overheidscommunicatie.

4. Voor het ministerie van Algemene Zaken heeft LOK een literatuurstudie uitgevoerd naar de informatievoorziening van de Rijksoverheid. In het bijzonder ging het over het gebruik en de waardering van vijf overheidswebsites, namelijk: Rijksoverheid.nl, MijnOverheid.nl, Overheid.nl, Ondernemersplein.nl en ConsuWijzer.nl. Opvallende uitkomsten uit zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek onder burgers, die voor een levensgebeurtenis contact hadden gehad met een overheidsorganisatie, waren dat men één overheidsportaal prettig zou vinden. Men staat positief tegenover de digitalisering van de overheid. Wel verwacht men dat de digitalisering vooral ten goede komt aan het gemak, de snelheid en de efficiëntie waarmee men zaken met de overheid kan doen. Men verwacht ook dat de klantvriendelijkheid van de overheid zal afnemen. Verder geeft 13% van de burgers aan dat het voor hen niet goed mogelijk (of zelfs onmogelijk) is om de dienstverlening volledig digitaal af te handelen. Daarnaast is 14% van de burgers te omschrijven als niet-digitaal vaardig.

5. Voor het ministerie van Economische Zaken heeft LOK een literatuurstudie uitgevoerd naar energiebesparing en de energietransitie. In totaal 30 studies zijn bestudeerd. Soms ging het om vragen in surveys, soms om rondetafelgesprekken. Opvallende uitkomsten zijn dat de kennis die Nederlanders hebben over de energietransitie bescheiden is. Het thema energietransitie wordt nog niet als een urgent probleem gezien. Burgers overschatten het huidige aandeel duurzame energie in Nederland, wat een gevoel van urgentie verzwakt. Als het erop aankomt wie het voortouw moet nemen voor de energietransitie kijkt een meerderheid van de Nederlanders naar de overheid, dan naar het bedrijfsleven en dan naar zichzelf. Over de wijze waarop de overheid het voortouw moet nemen, blijkt dat een meerderheid tegen door de overheid opgelegde maatregelen is. De literatuurstudies die LOK uitvoert, geven niet alleen zicht op de kennis die aanwezig is, maar ook op de kennis die nog ontbreekt. Dit kan aanleiding zijn om aanvullend onderzoek te doen.

 

 

 

2017

 

6. Voor het onderzoeksbureau DeBeleidsonderzoekers uit Leiden heeft LOK de statistische analyses verzorgd (via SPSS) van de resultaten van een grootschalig surveyonderzoek naar leeftijdsbewust personeelsbeleid bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

7. Voor het veldwerkbureau Colourview heeft LOK de statistische analyse en rapportage verzorgd van drie middelgrote surveyonderzoeken over jeugdoverlast in Rotterdam (in het winkelcentrum Ambachtsplein, op het Johan Idaplein in de wijk het Oude Noorden en op het Amelandseplein in de wijk Carnisse).

8. In opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) heeft LOK een kwalitatief onderzoek uitgevoerd (twee groepsessies opgezet en begeleid) onder ondernemers in de Leidse regio. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen hoe MKB-ondernemers in de detailhandel, ambulante handel, horeca en tankstationshouders (toonbankinstellingen) aankijken tegen de huidige betalingsmogelijkheden die er zijn en wat voor kennis men heeft over de betalingsmogelijkheden in de toekomst. Per 1 januari 2018 is een nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten van kracht (PSD2) die moet zorgen voor meer concurrentie en innovatie. Vragen als – Welke associaties heeft men bij de verschillende manieren van betalen? Waar denkt men vooral aan en hoe is dit te relateren aan begrippen als veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie? Hoe kijkt men aan tegen toekomstige ontwikkelingen op het gebied van betalingen? Weet men welke ontwikkelingen eraan komen? In welke mate en op welke manier houden ze zicht op toekomstige ontwikkelingen? Weet men wat de gevolgen van deze ontwikkelingen zijn voor hun bedrijf? – stonden centraal tijdens deze sessies.

9. Voor het onderzoeksbureau DeBeleidsonderzoekers uit Leiden heeft LOK de statistische analyses verzorgd (via SPSS) van de resultaten van een grootschalig surveyonderzoek naar de arbeidsvoorwaarden en werkdruk onder werknemers en werkgevers in de kinderopvang.

10. LOK heeft de statistische analyses en rapportage verzorgd van de Stads- en Wijkenquête voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Het gaat om drie aparte onderzoeken. Voor Leiden is het onderzoek in 2017 voor de 14e keer gehouden onder ongeveer 2.500 Leidenaren. Voor Leiderdorp en Oegstgeest is het onderzoek in 2017 voor de 2e keer gehouden onder ongeveer 750 inwoners. De vragenlijst bestond onder andere uit de onderwerpen: dienstverlening van de gemeente, afvalinzameling, parkeren, sport, cultuur, betrokkenheid bij de buurt en duurzaamheid. De resultaten van de rapportage zijn online beschikbaar en te vinden op https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/leiden-in-cijfers

11. Voor de Rekenkamer Rotterdam heeft LOK de statistische analyses verzorgd van een grootschalig online surveyonderzoek onder alle ambtenaren vanaf schaal 10 naar het ervaren en melden van oneigenlijk druk van wethouders en de burgemeester. De resulterende publicatie Werken onder druk is te vinden op de website van de Rekenkamer.

12. Voor de RVO heeft LOK de integrale analyse en rapportage verzorgd van de Energie-Efficiency Plannen (EEP) die de Nederlandse Universiteiten hebben opgesteld voor de periode 2017-2020. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen – door bestudering van een Excel-bestand met daarin de maatregelen die de Universiteiten voornemen om uit te voeren – welke trends er te zien zijn wanneer we deze maatregelen ver-gelijken met die voor de periode 2013-2016 en op welke thema’s er tussen Universiteiten samengewerkt kan worden. Dit om de uitvoering van de ingediende plannen zo goed mogelijk te laten verlopen.

13. Ook in 2017 is voor de Dienst Publieke Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken door LOK training verzorgd onder communicatiemedewerkers van de verschillende ministeries over onderzoek doen over overheidscommunicatie.

14. Voor het kwalitatief onderzoeksbureau Ferro in Amsterdam heeft LOK een literatuurstudie verricht naar het medicijngebruik van automobilisten.

 

 

2018

 

15. Voor het onderzoeksbureau DeBeleidsonderzoekers uit Leiden heeft LOK enkele multivariate statistische analyses verzorgd (via SPSS) van de resultaten van een grootschalig surveyonderzoek onder werknemers in de technische groothandel naar de huidige en toekomstige knelpunten rond de kwaliteit van arbeid in de sec-tor en de consequenties daarvan voor de cao. Daarnaast heeft LOK wederom voor het onderzoeksbureau De-Beleidsonderzoekers enkele multivariate statistische analyses verzorgd (via SPSS) van de resultaten van een kleinschalig surveyonderzoek van een pilot onder langdurig bijstandsgerechtigden die de mogelijkheid kregen om zelf een onderneming op te starten en zo geld te verdienen en eventueel de uitkering uit te stromen.

16. Begin 2018 heeft LOK een meta-analyse verzorgd over de uitkomsten van een jaarlijkse monitor van utiliteitsgebouwen (2003-2012) van de RVO en de daarop volgende renovatiemonitor (2013-2017). Het onderwerp van beide monitoren was de mate van energiebesparing die in de betreffende gebouwen genomen was. Specifiek ging het om het opstellen van tijdreeksen en de opsplitsing van de resultaten naar de verschillende gebruiksfuncties van de utiliteitsgebouwen (ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, onderwijsinstellingen, kantoren en winkels). LOK heeft uiteindelijk drie verschillende rapportages opgeleverd: één over de verschillende tijdreeksen van 10 jaar utiliteitspanel, één over een integrale energiebesparingsmaatstaf en één over 5 jaar renovatiemonitor.

17. Voor Panteia heeft LOK twee trainingen verzorgd over het maken van een goede vragenlijst en het doen van verantwoord surveyonderzoek. Daarnaast heeft LOK aan medewerkers van Panteia advies gegeven over de analyse van twee projecten: (1) hoeveel batterijen men in huis heeft liggen en (2) welke kosten verbonden zijn aan de verschillende betaalmethoden waarmee klanten kunnen betalen in toonbankinstellingen.

18. Voor het ministerie van Algemene Zaken heeft LOK een literatuurstudie uitgevoerd naar de mate waarin burgers gebruik maken van de digitale informatievoorziening en dienstverlening van de overheid. De Dienst Publiek en Communicatie heeft LOK een lijst aangeleverd van reeds verzamelde literatuur over dit onder-werp. Daarnaast is door LOK via een internetsearch aanvullende informatie verzameld. Voor het ordenen van alle gevonden informatie is gezocht naar een theoretisch model waarin de samenhang tussen de informatie zichtbaar wordt.

19. Voor de gemeente Amsterdam heeft LOK twee groepssessies begeleid onder ondernemers uit Amsterdam over hun ervaringen met subsidieregelingen die door de gemeente worden verstrekt. Deze opdracht is samen met het onderzoeksbureau Analyzus uit Hilversum uitgevoerd. LOK heeft verslag gedaan van de twee groepssessies.

20. Voor de RVO heeft LOK een integrale analyse en rapportage verzorgd van de Energie Efficiency Plannen (EEP) die de acht Universitaire Medische Centra (UMC) hebben opgesteld voor de periode 2017-2020. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen – door bestudering van een Excel-bestand met daarin de maat-regelen die de UMC’s voornemen om uit te voeren – welke trends er te zien zijn wanneer we de maatregelen vergelijken met die voor de periode 2013-2016 en op welke thema’s er tussen UMC’s samengewerkt kan worden. Dit om de uitvoering van de ingediende plannen zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

2019

 

21. Voor Rijkswaterstaat (RWS) heeft LOK een literatuurstudie uitgevoerd naar 24 rapporten om de arbeidsmarktcommunicatie die RWS in de afgelopen 2 jaar heeft gedaan, nader te analyseren (5 rapporten gingen over het imago van RWS, 5 hadden betrekking op de website van RWS en 14 gingen over de drie doelgroepen (de functie industriële automatisering, de functie technisch management en de functie inkoper). Het literatuuronderzoek moest leiden tot een beter beeld van wat de bestaande onderzoeken opgeleverd hebben over de drie doelgroepen. In overleg met RWS zijn 14 onderzoeksvragen geformuleerd. LOK heeft in Excel een matrix samengesteld met op de y-as de 24 aangeleverde rapporten en op de x-as de verschillende onderzoeksvragen. Vervolgens heeft LOK ieder rapport zorgvuldig bestudeert, waarbij gekeken is in hoeverre de resultaten van een rapport een antwoord geeft op een of meer van de gestelde onderzoeksvragen. Daarnaast is van elk rapport ook gekeken naar de aanpak van het onderzoek en de methodologische verantwoording. De inzichten uit de studie kunnen worden gebruikt bij het benaderen van de doelgroepen via de website werken-bij.rws.nl.

22. LOK heeft – voor de tweede keer – de statistische analyses en rapportage verzorgd van de Stads- en Wijkenquête voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Het gaat om drie aparte onderzoeken. Voor Lei-den is het onderzoek in 2019 voor de 15e keer gehouden onder Leidenaren. Voor Leiderdorp en Oegstgeest is het onderzoek in 2019 voor de 3e keer gehouden. De vragenlijst bestond onder andere uit de onderwerpen: dienstverlening van de gemeente, afvalinzameling, parkeren, sport, cultuur, betrokkenheid bij de buurt en duurzaamheid. De resultaten van de rapportage zijn online beschikbaar en te vinden op https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/leiden-in-cijfers. Aanvullend is voor de gemeente Oegstgeest aan het college van B&W een presentatie gegeven over de belangrijkste uitkomsten van de enquête.

23. In opdracht voor Quatro-J Beleidscommunicatie heeft LOK de gegevens verzameld uit de Stads- en Wijkenquête voor Leiden op het gebied van mobiliteit. De resultaten zijn gebundeld weergegeven in het boekje “Kijk op mobiliteit. Hoe denken inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in Leiden over mobiliteit?”

24. Voor onderzoeksbureau Brummelkamp bv. uit Utrecht heeft LOK (via SPSS) de statistische analyses verzorgd voor de laatste monitor over het gebruik van ID-middelen en over identiteitsfraude. De analyses op de data waren vergelijkbaar met die van voorgaande edities. Aan de tijdsreeks 2015, 2017 zijn de gegevens van 2019 toegevoegd. Bij elke vergelijkbare vraag heeft LOK aangegeven of eventuele verschillen significant zijn.

25. Voor het onderzoeksbureau DeBeleidsonderzoekers uit Leiden heeft LOK de statistische analyse verzorgd (via SPSS) van de resultaten van een grootschalig surveyonderzoek onder werkgevers in de metaal elektrische dienstverlening. De uitkomsten waren gericht op de perceptie van werkgevers over de cao MetaalElektro van de FME.